A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fopen(/home/koratjob/tmp/ci_session_udon_jobsic5jlt51htephehcd850pclcf9): failed to open stream: Disk quota exceeded

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 154

Backtrace:

File: /home/koratjob/domains/koratjob108.com/public_html/app/front/core/MY_Controller.php
Line: 12
Function: __construct

File: /home/koratjob/domains/koratjob108.com/public_html/app/front/controllers/Post.php
Line: 9
Function: __construct

File: /home/koratjob/domains/koratjob108.com/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /home/koratjob/tmp)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 142

Backtrace:

File: /home/koratjob/domains/koratjob108.com/public_html/app/front/core/MY_Controller.php
Line: 12
Function: __construct

File: /home/koratjob/domains/koratjob108.com/public_html/app/front/controllers/Post.php
Line: 9
Function: __construct

File: /home/koratjob/domains/koratjob108.com/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการครูผู้ช่วย 110 อัตรา

หางานโคราชศูนย์รวมเว็บที่ครบครัน ตอบโจทก์และตรงใจ

เว็บหางานโคราช คุณสามารถลงประกาศรับสมัครงานในโคราช ประกาศหางานโคราช ลงประกาศขายสินค้าของคนโคราช ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อนำเสนอทางเลือกที่ง่ายและสะดวกที่สุดเพื่อชาวโคราช ที่สำคัญฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

  • admin
  • 02 ธ.ค 2565
  • 656
8

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการครูผู้ช่วย 110 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 -13 ธันวาคม 2565ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครปริญญาตรีกลุ่มวิชาแนะแนว จำนวน 30 อัตราปริญญาตรีกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 20 อัตราปริญญาตรีกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 5 อัตราปริญญาตรีกลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา จำนวน 10 อัตราปริญญาตรีกลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 5 อัตราปริญญาตรีกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 5 อัตราปริญญาตรีกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 5 อัตราปริญญาตรีกลุ่มวิชาประถมศึกษา จำนวน 5 อัตราปริญญาตรีกลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 5 อัตราปริญญาตรีกลุ่มวิชาศิลปศึกษา -วาดเขียน จำนวน 3 อัตราปริญญาตรีกลุ่มวิชาบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตราปริญญาตรีกลุ่มวิชาคหกรรม จำนวน 2 อัตราปริญญาตรีกลุ่มวิชานาฏศิลป์ จำนวน 2 อัตราปริญญาตรีกลุ่มวิชาเกษตรกรรม จำนวน 2 อัตราปริญญาตรีกลุ่มวิชาวัดผล จำนวน 2 อัตราปริญญาตรีกลุ่มวิชาฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตราปริญญาตรีกลุ่มวิชาเคมี จำนวน 2 อัตราปริญญาตรีกลุ่มวิชาชีววิทยา จำนวน 2 อัตราอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ1. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนขั้น 15,050 บาท2. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนขั้น 15,800 บาท3 ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ- ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 43 พ.ศ. 2554 ดังนี้ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครก. คุณสมบัติทั่วไป(1) มีสัญชาติไทย(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจข. ลักษณะต้องห้าม(1) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ก.(2) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น(3) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม(4) เป็นบุคคลล้มละลาย(5) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ(6) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ(7) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่นหรือตามกฎหมายอื่น(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้(9) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(3) (4) (5) (6) (7) (8) หรือ (9) ก.ก. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะ ต้องห้ามตาม ข. (6) หรือ (7) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณี มีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่ เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้ใดเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง ผู้นั้นต้องลาออกจากการดำรงตำแหน่งหรือการประกอบอาชีพนั้นและการลาออกต้องมีผลก่อนวันบรรจุเข้ารับราชการ*** หมายเหตุ กรณีผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 43 ข. แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอยกเว้นต่อหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ตามแบบ ยว.1 และหนังสือรับรองความประพฤติตามแบบ ยว.2 พร้อมเอกสารที่ใช้อ้างอิงตามแบบดังกล่าว ตามระเบียบ ก.ก. ว่าด้วยการยกเว้นให้ผู้มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556และได้รับการยกเว้นก่อนสมัครสอบ2.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ 2.2.1 มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีคุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขา วิชาเอกตามที่เปิดรับสมัครดังระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องได้รับอนุมัตจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือวันที่13 ธันวาคม 25652.2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาไม่หลังวัน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือวันที่ 13 ธันวาคม 2565 และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง2.3 พระภิกษุ หรือสามเณร ไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือเข้าสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม ที่ 1/2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 เรื่อง กรณีพระภิกษุสามเณรเรียนวิชา หรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก อย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2564 ข้อ 4 ห้ามพระภิกษุสามเณรสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับราชการหรือ ทำงานในหน่วยงานของรัฐการสมัครสอบเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์  https://teacherbkk.thaijobjob.com  หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565

ข้อมูลการติดต่อ

ขอบคุณข้อมูลจาก ประกาศผลสอบ.com

แสดงความเห็น

หางานโคราช หางานโคราช ผู้หญิง หางานโคราช ไม่จํากัดวุฒิ หางานโคราช หยุดเสาร์ อาทิตย์ หางานโคราช บัญชี หางานโคราชขับรถ สมัครงานโรงงานโคราช หางานโคราช มีที่พัก หางานราชการ สมัครสอบราชการ เปิดสอบราชการ รับสมัครงานราชการ ใช้เวลาประมวลผล : 0.0667 วินาที