หางานโคราชศูนย์รวมเว็บที่ครบครัน ตอบโจทก์และตรงใจ

เว็บหางานโคราช คุณสามารถลงประกาศรับสมัครงานในโคราช ประกาศหางานโคราช ลงประกาศขายสินค้าของคนโคราช ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อนำเสนอทางเลือกที่ง่ายและสะดวกที่สุดเพื่อชาวโคราช ที่สำคัญฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

  • admin
  • 01 พ.ย 2565
  • 488
8

สำนักคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัครพนักงาน (หลายอัตรา) รับสมัครทาง e-mail ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2565ประกาศสำนักคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (หลายอัตรา)- ด้านวิศวกรรมศาสตร์- ด้านวิทยาศาสตร์- ด้านกฏหมาย- ด้านเศรษฐศาสตร์- ด้านบัญชี/การเงิน- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ- ด้านตรวจสอบภายใน- ด้านการจัดการทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง1. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกับที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) รับรอง ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ ลําดับ ด้านคุณวุฒิ (สาขาวิชาหรือความถนัดเฉพาะ) 1) วิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า, ไฟฟ้ากําลัง, เครื่องกล, เคมี, โยธา, การผลิต,อุตสาหการ, พลังงาน) 2) วิทยาศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน, สิ่งแวดล้อม) 3) กฎหมาย- นิติศาสตร์ 4) เศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐมิติ, มหภาค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม) 5) บัญชี/การเงิน - บัญชี- การเงินบริหารธุรกิจ (ที่ศึกษาวิชาบัญชีหรือการเงินไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) 6) เทคโนโลยีสารสนเทศ - วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ)- วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์, บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 7) ตรวจสอบภายใน - บัญชี (บัญชี, บัญชีต้นทุน, การตรวจสอบบัญชี, ตรวจสอบภายใน)- วิศวกรรมศาสตร์ (พลังงาน, ไฟฟ้า)- นิติศาสตร์ 8) การจัดการทั่วไป - ศิลปศาสตร์ (การจัดการ, การพัฒนาชุมชน, เลขานุการ, สถิติ, นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน, วารสารศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, จิตวิทยา, สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์)

2.มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1) TOEIC Listening Reading Test ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน2) TOEFL CBT ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน3) TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 64 คะแนน4) IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 55) CU TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน6) TU GET ไม่น้อยกว่า 600 คะแนนสำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรหรือผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศไม่ต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

การรับสมัคร

1 ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.erc.or.th โดยต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ชัดเจนและ ครบถ้วนสมบูรณ์

2. สํานักงาน กกพ. จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครผ่านทางอีเมล recruit@erc.or.th และแนบหลักฐานการสมัครครบถ้วนเท่านั้น (เอกสารหลักฐานการสมัครขนาดรวมไม่เกิน 25 MB ) โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครผ่านทางอีเมล recruitaerc.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.erc.or.th

เอกสารแนบ

ข้อมูลการติดต่อ

การรับสมัคร

1 ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.erc.or.th โดยต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ชัดเจนและ ครบถ้วนสมบูรณ์

แสดงความเห็น

หางานโคราช หางานโคราช ผู้หญิง หางานโคราช ไม่จํากัดวุฒิ หางานโคราช หยุดเสาร์ อาทิตย์ หางานโคราช บัญชี หางานโคราชขับรถ สมัครงานโรงงานโคราช หางานโคราช มีที่พัก หางานราชการ สมัครสอบราชการ เปิดสอบราชการ รับสมัครงานราชการ ใช้เวลาประมวลผล : 0.1105 วินาที